Tag: 月光

  • 流星雨

    流星雨

    流星群係由周期性彗星分解出來嘅物質或者由瓦解咗嘅彗核所形成,由於流星群嘅軌道相當固定,所以地球會周期性咁穿越嚟啲流星群,因此就會出現固定性嘅流星雨。而「英仙座流星雨」係其中之一,另外仲有「象限儀座流星雨」同「雙子座流星雨」,並被稱為北半球三大流星雨。而全年三大觸目嘅流星雨之一,英仙座流星雨,今晚九點半開始將會畫破香港夜空,估計每小時最多會有一百五十粒。