Tag: 光害

  • 流星雨

    流星雨

    流星群係由周期性彗星分解出來嘅物質或者由瓦解咗嘅彗核所形成,由於流星群嘅軌道相當固定,所以地球會周期性咁穿越嚟啲流星群,因此就會出現固定性嘅流星雨。而「英仙座流星雨」係其中之一,另外仲有「象限儀座流星雨」同「雙子座流星雨」,並被稱為北半球三大流星雨。而全年三大觸目嘅流星雨之一,英仙座流星雨,今晚九點半開始將會畫破香港夜空,估計每小時最多會有一百五十粒。

  • 光污染

    光污染

    唔知大家對光污染嘅認識有幾多,但係香港嘅光污染其實係好犀利。我哋經常談及空氣污染,但係就好少人關心光污染嘅問題。當然香港五光十色嘅街道係一個特色,亦因為咁香港有東方之珠嘅美譽。只不過以前嘅霓虹燈慢慢被大電視逐一取代,光污染嘅情況亦日益嚴重,只係因為大家都覺得好正常所以無理會。其實係世界各地都有唔同程度嘅光污染,而嚴重嘅係會影響自然生態。